Udruga Oaza pruža potporu beskućnicima i socijalno ugroženim osobama, snažno utječe na smanjenje socijalne isključenosti pogođenih skupina i njihovu reintegraciju u društvo te senzibilizira javnost za problematiku siromaštva i socijalne isključenosti. U radu s korisnicima njegujemo stvaranje odnosa povjerenja i visoko individualizirani pristup, a svojim programima nastojimo obuhvatiti sve ciljne skupine korisnika koje nemaju svoj dom ili žive u neadekvatnim životnim uvjetima.

Isto postižemo provodeći sljedeće stacionarne i terenske aktivnosti:

Prihvatilište za beskućnike

Prihvatilište za beskućnike otvoreno je u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 12 u travnju 2013. godine. Namijenjeno je korisnicima prvenstveno sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije. Raspolaže kapacitetom od 14 kreveta te korisnicima pruža privremeni smještaj od 6 mjeseci do godine dana, a u tom periodu bi korisnici trebali uz našu pomoć pronaći trajni ili neki drugi privremeni smještaj. Korisnici imaju mogućnost boravka u prostorijama Prihvatilišta 24 sata na dan, radnim danom jedan topli obrok dnevno, a neradnim danom suhi obrok iz pučke kuhinje Crvenog križa Rijeka, mogućnost pripremanja malih obroka doručka i večere, mogućnost održavanja osobne higijene, pranje i sušenje rublja, sudjelovanje u prikupljanju donacija hrane za doručak i večeru te učenje o zajedničkom suživotu. Ono je jedan oblik ponovnog uključivanja osobe u određeno društvo te prvi korak u socijalizaciji korisnika.

Svi korisnici će za vrijeme smještaja kod nas izraditi osobne dokumente i dobiti sve potrebne informacije za ostvarivanje socijalnih prava u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka i Gradom Rijeka iz socijalnog programa Grada, kao i mogućnosti zapošljavanja, prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. Korisnicima se osigurava novčana podrška u izradi dokumenata ali i obrazovanju i procesu zapošljavanja (primjerice prijevoza do mjesta rada).

Korisnici imaju obavezu brinuti o prostoru Prihvatilišta te sudjelovati u čišćenju i održavanju prostorija i inventara Prihvatilišta. Korisnici sudjeluju u kreiranju slobodnog vremena, daju prijedloge za radno okupacijske aktivnosti i aktivno sudjeluju u njima. Obaveza je korisnika i pridržavanje Pravilnika o kućnom redu Prihvatilišta. Isti mogu davati i prijedloge za poboljšanje rada ili uvjeta boravka u Prihvatilištu.

Prema dosadašnjoj dinamici izmjene korisnika Prihvatilišta i s obzirom na kapacitet od 14 kreveta, godišnje zbrinjavamo oko 25 do 30 različitih korisnika.

Cilj Prihvatilišta je da ponudi adekvatan smještaj i sigurnost za ljude koji u tom trenutku istu nisu u mogućnosti sami ostvariti te pružiti im sadržaje koji će im pomoći u lakšoj integraciji u društvo i osamostaljivanju.

Stambena zajednica za žene beskućnice

Stambena zajednica za žene beskućnice (u daljnjem tekstu: Stambena zajednica) osnovana je 2015. godine u Rijeci, na adresi Frana Kurelca 4. Namijenjena je korisnicama prvenstveno sa područja Rijeke i Primorsko-goranske županije. Raspolaže kapacitetom od 6 kreveta te korisnicama pruža privremeni smještaj, za vrijeme trajanja kojega bi korisnice trebale trajno riješiti svoje stambeno pitanje.

Korisnice imaju osim stanovanja osiguran, radnim danom i blagdanom jedan topli obrok dnevno, mogućnost pripremanja obroka, mogućnost održavanja osobne higijene, pranje i sušenje rublja, učenje o zajedničkom suživotu te psihosocijalnu podršku. Stambena zajednica je oblik ponovnog uključivanja osobe u određeno društvo te prvi korak u socijalizaciji korisnica.

Svakoj korisnici se za vrijeme smještaja kod nas izrađuje osobni dokument, ukoliko ga ne posjeduje i pružaju se sve potrebne informacije za ostvarivanje socijalnih prava u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka te Gradom Rijeka vezano za prava iz socijalnog programa Grada, kao i mogućnosti zapošljavanja, prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. Korisnicama se osigurava novčana podrška u izradi dokumenata ali i obrazovanju i procesu zapošljavanja (primjerice prijevoza do mjesta rada).

Korisnice imaju obavezu brinuti o prostoru Stambene zajednice te sudjelovati u čišćenju i održavanju prostorija i inventara. Obaveza je korisnica i pridržavanje Pravilnika o kućnom redu Stambene zajednice.

Prema dosadašnjoj dinamici izmjene korisnica Stambene zajednice i s obzirom na kapacitet od 6 kreveta, godišnje zbrinjavamo od 8 do 10 različitih korisnica.

Cilj Stambene zajednice je da ponudi adekvatan smještaj i sigurnost za žene beskućnice koje u tom trenutku istu nisu u mogućnosti same ostvariti te pružiti im sadržaje koji će im pomoći u lakšoj integraciji u društvo i osamostaljivanju.

Rad s korisnicima nužnog smještaja Grada Rijeke

Udruga Oaza provodi program psihosocijalne podrške socijalno ugroženim osobama, korisnicima Udruge Oaza i nužnog smještaja Grada Rijeke, koji predstavlja privremeni smještaj socijalno ugroženim građanima Rijeke.

Korisnicima programa se kroz individualno i grupno savjetovanje te razne radionice osnaživanja pruža psihosocijalna podrška, osigurava im se sigurno mjesto gdje ih se vidi i čuje te individualizirani pristup i prije svega praćenje njihovih potreba i pronalaženje odgovora na iste. Programskim aktivnostima izravno se doprinosi unaprjeđenju zdravlja ranjivih skupina koje su u pravilu oboljele od barem jedne kronične ne zarazne bolesti. Također se doprinosi unaprjeđenju psihičkog zdravlja ranjivih skupina, što stari, isključeni, siromašni i bolesni zasigurno jesu.

Individualiziranim pristupom, dostupnošću, uvažavanjem i otvorenošću se kroz provedbu aktivnosti korisnike/ce Oaze i nužnog smještaja uključene u program osnažuje za nošenje s izazovima svakodnevnog života, psihičkih poteškoća i bolesti te gradi kontekst za razvoj odnosa povjerenja. Takav pristup doprinosi očuvanju i unaprjeđenju mentalnog zdravlja te doprinosi sprječavanju razvoja kroničnih psihičkih poteškoća i bolesti.

Aktivnostima ovog projekta doprinosimo stvaranju demokratski usmjerenog, socijalno osviještenog i humanog društva na način da pružamo potporu socijalno osjetljivim i isključenim skupinama u društvenoj afirmaciji i ostvarivanju pozicija jednakih mogućnosti.

Terenski rad

Terenskim obilascima grada i okolice provodimo identifikaciju beskućnika i socijalno ugroženih osoba koje nisu obuhvaćene smještajem u prihvatilišta. Procjenjujemo njihova stanja i potrebe te provodimo neposredne i brze intervencije na mjestu gdje korisnici borave. Korisnicima se prije svega pruža pomoć u hrani, odjeći, pokrivačima u slučajevima iznimnih hladnoća i slično.

Nadalje, nudi im se i pomoć u socijalizaciji, povezivanju sa Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb, izradi dokumenata, pružanju psihosocijalne podrške, upućivanje na liječenje ako je potrebno, ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i slično.

Radi se o redovitom terenskom obilasku korisnika, posebno starijih i bolesnih osoba. Prema ranijim iskustvima iz provedbi raznih projekata prepoznali smo postojanje beskućnika koji iz različitih razloga nisu smješteni u prihvatilišta iprenoćišta, a pomoć im je prijeko potrebna, pogotovo u vidu hrane, lijekova ali i sa snalaženjem u društvu.

Izoliranost je ključna karakteristika ovih korisnika, bilo da se radi o napuštenosti od drugih ili o osobnom izboru pojedinca da se sam izdvoji iz zajednice. Kod ovih korisnika primijećeno je veliko nepovjerenje. Dio njih odabire ovakav način života svjesno, ne želeći biti uključene u sustav i ne pristaju na ispunjenje određenih uvjeta, ali to ipak ne otklanja stvarne teškoće u kojima se nalaze.

PROJEKTI U TIJEKU

Naziv projekta Sažetak projekta Razdoblje provedbe Donatori
Prihvatilište za beskućnike Smještaj beskućnika s područja Rijeke i PGŽ. Raspolaže kapacitetom od 14 kreveta te korisnicima pruža privremeni smještaj od 6 mjeseci do godine dana. Uz zadovoljenje osnovnih životnih potreba, korisnici su uključeni u intenzivan psihosocijalni suport i prihvatilište predstavlja jedan oblik ponovnog uključivanja osobe u društvo i prvi korak u socijalizaciji korisnika. travanj 2013. – Program financira Grad Rijeka i Županija Primorsko goranska
Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama Jačanjem kapaciteta OCD-a u lokalnoj zajednici povećavati će dostupnost psiholoških i socijalnih usluga osobama u riziku te će se stvoriti dodatna vrijednost projekta edukacijom i uključivanjem volontera u provedbu aktivnosti. 1.5.2022.-31.10.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

SamSamA – nisam! Program doprinosi zaštiti, očuvanju i unaprjeđenju

zdravlja ranjivih skupina.

Psihosocijalnom podrškom koja uključuje individualno i grupno savjetovanje, razne radionice, uspostavu odnosa povjerenja među djelatnicima i korisnicima, ali i među samim korisnicima, izravno se doprinosi unaprjeđenju zdravlja ranjivih skupina koje su u pravilu oboljele od barem jedne kronične ne zarazne bolesti, čime se također doprinosi i osnovnom cilju zaštite, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja stanovništva

u RH. Program se provodi na lokaciji Nužnog smještaja Grada Rijeke.

11.12.2022. – 10.12.2025. Program financira Ministarstvo zdravstva
Socijalna integracije beskućnica/ka kroz podršku i organizirano

stanovanje

Funkcionalan model podrške beskućnima kroz organiziran smještaj za žene beskućnice organiziran u obliku stambene zajednice i podršku beskućnicama i beskućnicima koja osigurava stručno praćenje i društvenu integraciju. 1.6.2023. – 31.5.2026. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nova perspektiva za beskućništvo Projekt provodimo u partnerstvu uz Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Udruga Most, Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Hrvatsku mreža protiv siromaštva, Hrvatsku udruga socijalnih radnika, CERANEO Institut za razvoj tržišta rada, a nositelj projekta je Hrvatska mreža za beskućnike. Cilj projekta je unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u RH-a. 28.10.2020. – 28.10.2023. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

                                                                                                               

                                                                                                              ZAVRŠENI PROJEKTI

Educating & Integrating  (Obrazovanje i integriranje) Dopunski, izvanškolski, odgojno-obrazovni program Udruge Oaza namijenjen za romsku (pretežno Aškalije) i neromsku djecu iz nužnog smještaja Grada Rijeke, koji se provodio u OŠ Škurinje. rujan 2014. – prosinac 2017. Projekt  sufinancirao Roma Education Fund
Unaprjeđenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom Projekt je proveden u suradnji s partnerima Udrugom Terra, Udrugom za pomoć mladima Virovitičko – podravske županije “Veranda” iz Virovitice i udrugom Milosrđe – Centar za beskućnike iz Karlovca. Suradnja je bila usmjerena na zajedničku edukaciju i razvoj postojećih socijalnih usluga te povećanje pozitivnih učinaka na kvalitetu života ciljanih skupina. 29.12.2014. -28.02.2016. Projekt  sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt  sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Jačanjem kapaciteta beskućnika do socijalne integracije Program koji uz Prihvatilište za beskućnike i Stambenu zajednicu za žene beskućnice provodimo od sredine 2017. i koji dodatno osnažuje korisnike i korisnice da se samostalno, ili uz tuđu pomoć, sukladno svojim mogućnostima, nose sa životnim teškoćama. lipanj 2017.-svibanj 2023. Projekt  financiralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na – projekt podrške marginaliziranim skupinama kroz informiranje, edukacije i savjetovanje Projekt proveden u partnerstvu s Udrugom Terra usmjeren na osnaživanje i razvoj mekih i prenosivih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina za poboljšanje kompetencija za tržište rada provedbom info pulta za zapošljavanje i edukativnih radionica te podrška korisnicima kroz socijalno mentorstvo. 1.9.2018. do 31.8.2020 Projekt  financiran od strane Europskog socijalnog fonda
Susjedi bez adrese – Smanjenje socijalne isključenosti beskućnika izvan sustava Projekt je usmjeren na identifikaciju beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilišta, procjena njihovog stanja i potreba te neposredne i brze intervencije na terenu gdje korisnici borave. studeni 2017. – Projekt financiralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Stambena zajednica za bivše zatvorenike Terra Projekt proveden u partnerstvu s Udrugom Terra odnosio se na adekvatan i detaljno strukturiran program, koji će bivšim zatvorenicima pomoći u stambenom zbrinjavanju, zapošljavanju, učenju preuzimanja odgovornosti, osamostaljivanju i socijalnoj integraciji. 11.7.2019. – 10.7.2021. Projekt financiran sredstvima Europske Unije
Smanjenje socijalne isključenosti beskućnika izvan sustava Identifikacija beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilišta, procjenom njihovog stanja i potreba. Omogućuje neposredne i brze intervencije na terenu (pomoć u hrani, odjeći, pokrivačima, pomoć u socijalizaciji, povezivanju sa Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb, izradi dokumenata, pružanju psihosocijalne podrške, upućivanje na liječenje, ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i sl). 1.9.2019. – 31.08.2020. Projekt financiralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Novi put Projekt nositelja Grada Rijeke proveden je u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalnu skrb Rijeka i Franjevačkim svjetovnim redom. Osnovni cilj bio je uvođenje novih, inovativnih i inkluzivnih socijalnih usluga za podršku beskućnicima i povećanje kvalitete postojećih, podizanje razine svijesti opće i stručne javnosti, kao i jačanje kapaciteta stručnjaka i mreže partnerskih institucija, a kako bi se njihovim sinergijskim djelovanjem povećala socijalna uključenost beskućnika na području Rijeke i osiguralo njihovo ponovno uključenje u život zajednice. 8.4.2020 – 8.4.2022. Projekt sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda
Osiguranje procesa resocijalizacije bivših beskućnika Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina. Cilj jestvoriti osigurač koji treba biti sposoban premostiti trenutnu krizu u procesu osamostaljivanja beskućnika, osiguravanje brze podrške u ključnom trenutku i sprječavanje eventualnog ispadanja iz resocijalizacije te osiguravanje uspješnosti procesa resocijalizacije beskućnika. 1.9.2020.-31.8.2023. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike